Stránka produktu

Popis a funkce domovní čističky D5 - D35

  1. Nádrž čistírny
  2. Dmychadlo
  3. Česlicová stěna separace
  4. Čerpadlo odtoku
  5. Provzdušňovací elementy
  6. Plovákový spínač

Domovní čistírna odpadních vod řady D slouží k čištěnísplaškových odpadních vod z malých individuálních zdrojů znečištění. Naše čistička se vyznačuje velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Jedná se o aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu odpadních vod tvoří kruhová nádrž vyrobená z polypropylenu, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

Popis a funkce domovní čističky D5 - D35

D5 – pro 2 – 6 ekvivalentních obyvatel

D10 – pro 6 – 12 ekvivalentních obyvatel

D16 – pro 13 – 18 ekvivalentních obyvatel

D20 – pro 17 – 24 ekvivalentních obyvatel

D25 – pro 20 – 32 ekvivalentních obyvatel

D35 – pro 27 – 40 ekvivalentních obyvatel

Kvalita odtoku vody

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota
„r“
BSK5 10 15
CHSK(cr) 40 80
NL 15 25

Hlavní rozměry

Typ D
(mm)
H
(mm)
H1 (mm) H2 (mm) d
(mm)
Spotřeba* (kWh) Hmotnost (kg)
D5 1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10 1400 2750 2050 2000 160 540 150
D16 1750 2750 2050 2000 160 670 190
D20 1900 2870 2165 2115 160 700 250
D25 2240 2870 2165 2115 160 850 270
D35 2500 2900 2200 2150 160 1050 320

*Roční spotřeba el. energie při optimálním provozu, spotřeba závisí na zatížení čistírny

Základní uspořádání

Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace. Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.

V základním provedení je dmychadlo umístěno uvnitř čistírny. Umístění dmychadla mimo čistírnu je nutné použít u čistíren, které mají odtok v menší hloubce než přítok (v případě poruchy čerpadla by došlo k zatopení dmychadla) a u čistíren, u kterých je nebezpečí zpětného vzdutí vodoteče.

Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.

Elektro rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř, nebo vně budovy.

Další dokumentace dodávaná s čistírnou

Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní slmlouvy.

Stavební připravenost – obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.

Postup osazení čistíren – popisuje postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek.

Provozní řád (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistíren.

Platný Certifikát ČOV

Zajišťujeme

Výrobu čistírny podle přání zákazníka

Dopravdu čistírny

Montáž technologie a montáž elektro, oživení čistírny

Záruční servis

Pozáruční servis

Vestavbu technologie do stávající jímky, septiku

Záruka

Ná nádrž ČOV poskytujeme záruku 20 let ode dne prodeje. Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu. Na čistírny odpadních vod řady D vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín Certifikát a Stavební technické osvědčení dle směrnice 89/106/EHS.

Máte zájem o ČOV D5 - 35? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz