Vícestupňová ČOV Septik s filtrem

Vícestupňová ČOV septik+pískový filtr od 2 do 20 EO

Čistírna odpadních vod pro malé zdroje znečištění od 2 do 20 EO (chalupy a chaty, rodinné domy, malé penziony). Hodí se zejména pro objekty s nepravidelným (např. sezónním) nátokem. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového válcového septiku a zemního filtru (v plastové čtverhranné vaně). Přečištěnou vodu ze septiku je možné vypouštět pouze do vodoteče. Vypouštění vody do vsaku však umožňuje dodatečný čistící stupeň: nitrifikační filtr.


Popis a použití

Vícestupňová čistírna odpadních vod typu septik + pískový filtr (S+PF-E) je navržena dle ČSN EN 12566-1, změna A1. Slouží k čištění odpadních vod z malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou např. rodinné domy, chaty, rekreační chalupy, malé penziony či horské chaty. Zejména se hodí tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá. Soustava S+PF se skládá z tříkomorového celoplastového septiku, kde dochází k předčištění odpadních vod a ze zemního pískového filtru, kde je odpadní voda dočištěna. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Předčištěná voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče nebo dešťové kanalizace. Čistící soustava septik + pískový filtr má v podmínkách nepravidelného nátoku splašků (rekreační objekty, penziony apod.) výrazně vyšší účinnost než běžné aktivační čistírny odpadních vod, celková účinnost na odstranění organického znečištění dosahuje 90 – 95%. Rovněž proti nim vyniká téměř bezúdržbovým provozem bez nároků na el.energii.

Nitrifikační filtr - vypouštění do vsaku

Dočišťovací nitrifikační filtr NF slouží jako terciální stupeň čištění odpadních vod. Bývá zařazen za tříkomorový septik s pískovým filtrem nebo jinými filtry. Filtr NF se skládá z čtverhranné plastové nádoby, plastových vestaveb, nosiče biomasy a aeračního systému. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soustavy septik (SK, SP) + pískový filtr (PFE) + niftrifikační filtr NF jsou stabilně nízké, celková účinnost na odstranění organického znečištění dosahuje 95 – 99 %.

Pískový filtr CINIS PF-C

Plastový zemní filtr CINIS® (PF-C) je navržen dle ČSN 75 6402 a slouží jako alternativní druhý stupeň čištění odpadních vod (oproti pískovému filtru PF-E), který bývá zařazen za tříkomorový septik nebo jiný druh čištění. Filtr se skládá z plastové nádoby vyrobené z polypropylenu PP-B, drenáží a filtračních náplní. Předčištěná voda vtéká na povrch filtru a prosakuje popílkem CINIS, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče nebo jednotné kanalizace. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soustavy septik + filtr CINIS® jsou zpravidla nižší než hodnoty odtoku z běžných čistíren odpadních vod, celková účinnost na odstranění organického znečištění dosahuje 90–99 %. Vsakování přečištěné vody do půdních vrstev je možné přes nitrifikační filtr NF nejvýše do 10 trvale bydlících obyvatel.

 

Vícestupňová ČOV septik+pískový filtr od 20 do 50 EO

Čistírna odpadních vod od 20 do 50 EO (chalupy a chaty, malé penziony). Hodí se zejména pro objekty s nepravidelným (např. sezónním) nátokem. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového panelového septiku a zemního filtru (v plastové čtverhranné vaně). Přečištěnou vodu ze septiku je možné vypouštět do vodoteče. Pro vypouštění přečištěné vody do vsaku je možné navrhnout individuální řešení.

Obsluha a údržba septiků

Doporučujeme alespoň 1x ročně provést vizuální kontrolu hladiny v septiku a odstranit plovoucí nečistoty. Jakmile výška kalů dosáhne 1/3 užitné výšky septiku, odsaje se kal pomocí autocisterny nebo jiným vhodným způsobem. V případě přítomnosti spodní vody nesmí její hladina při odčerpávání septiku být výše než 1 m nade dnem septiku (podrobněji viz. Postup osazení celoplastových septiků do terénu). U pískových filtrů od velikosti PF-E10 je třeba 1x ročně kontrola rozdělovací šachty. Při všech manipulacích je nutno dodržovat zvýšené požadavky na hygienu a používat pracovní ochranné pomůcky.

Máte zájem o septiky s filtrem? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

    Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.