Vícestupňová ČOV septik+pískový filtr od 20 do 50 EO

Čistírna odpadních vod pro menší zdroje znečištění od 20 do 50 EO (horské chaty, penziony). Hodí se i pro nepravidelně obývané objekty. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového panelového septiku obdéníkového půdorysu a ze zemního filtru (jednoho či dvou).

Oblast použití

Čistírna S+PF je klasický dlouhodobě ověřený způsob čištění odpadních vod. Je vhodný pro menší zdroje znečištění (obytné domy, penziony) nebo zdroje sezónně a nepravidelně obývané (rekreační objekty, kde je aktivační čistírna nevhodná). Proti aktivačním čistírnám vyžadují minimální nároky na obsluhu a ke svému chodu nepotřebují zdroj elektrické energie. Čistírna je navržena dle ČSN EN 12566-3+A2, Změna A1.

Popis čistícího procesu

Znečištěná odpadní voda přitéká odpadním potrubím do septiku (první čistící stupeň). Septik je rozdělen přepážkami na tři komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Zde dochází k oddělení plovoucích a sedimentujících částic. Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Účinnost čištění se pohybuje v rozmezí 30 – 50%. Za septik je zařazen pískový filtr jako druhý stupeň čištění. Odpadní voda ze septiku přitéká do drenážní trubky a prosakuje vrstvami pískové filtrační náplně, na které dochází k procesu dočištění. Vyčištěná voda je u dna filtru odváděna do dolní drenážní trubky do odtoku z pískového filtru. Odtok z filtru může být zaústěn do vodoteče, vsakovací studny nebo drenážního potrubí. Účinnost obou stupňů se pohybuje v rozmezí 90 – 95%.

Popis výrobku

Septik

Celoplastový septik je vyroben ze svařovaného polypropylenu. Septik je přepážkami rozdělen na tři komory. Dimenzi přítoku a odtoku je možno uspořádat dle přání zákazníka. Pro zjednodušení manipulace je septik opatřen závěsnými oky. Vstupní otvor umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu pomocí autocisterny.

Pískový filtr

Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží, odvětrávacích potrubí, zákrytové textilie, rozdělovací šachty, spojovací šachty (toto je dodávkou výrobce) + filtrační náplně (štěrk a písek).

cov-sp-pf-e

Vyráběné typy

Typové označení Slučovací šachta Počet osob Množství odpadních vod m3/den
SP20 - do 20 3
SP25 - do 25 3,75
SP30 1 do 30 4,5
SP40 1 do 40 6
SP50 1 do 50 7,5

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l Maximální hodnoty (dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění n.v. č. 61/2003, Sb.)
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota
- - "r" "p" "m"
BSK5 15 25 40 80
CHSK(Cr) 60 80 150 220
NL 20 30 50 80

Uspořádání jednotlivých velikostí

cov-sp-pf-e-provedeni

Rozměry septiků řady SP

Celoplastový septik řady SP je navržen dle ČSN EN 12566-1 a slouží jako první stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen před pískový filtr.

Hlavní rozměry

cov-sp-pf-e-rozmery
  SP-20 SP-25 SP-30 SP-40 SP-50
Počet osob do 20 do 25 do 30 do 40 do 50
Užitečný objem [m3] 14,2 16,2 20,6 25,3 31,6
L [mm] 3660 4160 4160 4160 5160
B [mm] 2000 2000 2500 2500 2500
H [mm] 2600 2600 2600 3100 3100
Hc [mm] 2900 2900 2900 3400 3400
H1 [mm] 2330 2300 2300 2830 2830
H2 [mm] 2280 2280 2280 2780 2780
d1 [mm] 160 160 160 160 160
d2 [mm] 160 160 2x160 2x160 2x160
c [mm] - - 1100 1100 1100
Hmotnost [kg] 900 1000 1150 1300 1500

Provedení septiku

Septik se vyrábí v provedeních k obetonování a v provedení pro spodní vodu. Septiky ve velikostech 20-25 mají jednu odtokovou trubku v podélné ose septiku. Velikosti 30-50 mají dvě odtokové trubky (viz. Půdorys obrázku).

Rozměry pískových filtrů řady PF-E

Plastový zemní pískový filtr řady PF-E je navržen dle ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tříkomorový septik nebo jiný druh čištění. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží šachet a filtračních náplní.

cov-sp-pf-e-rozmery-2
Užitečný objem [m3] PF-E-15 PF-E-20 PF-E-25
Počet osob 15 20 25
L [mm] 7500 8000 10000
B [mm] 2500 3000 3000
H [mm] 900 900 900
Hc [mm] 2300 2300 2300
H1 [mm] 900 900 900
H2 [mm] 28 28 28
Hs1 [mm] 1800 1800 1800
d1 [mm] 160 160 160
d2 [mm] 110 110 110
Plocha filtru [m2] 18,75 24 30
Štěrk [m3] 6,3 8,1 10,1
Hmotnost [kg] 338 358 490

Osazení do terénu

Stavební osazení septiku a pískového filtru je závislé na konkrétním provedení. Je podrobně zpracováno v těchto materiálech:

 • Postup osazení celoplastových septiků do terénu
 • Postup osazení pískových filtrů do terénu

Objednávání

Septik

V objednávce je nutno uvést:

 • Velikost celoplastového septiku
 • Provedení septiku (k obetonování nebo pro spodní vodu)
 • Celkovou výšku septiku Hc (při požadavku na hlubší uložení se zachovává výška nádrže septiku H a mění se výška vstupních komínků)
 • Případnou hloubku hladiny spodní vody
 • Zvláštní požadavky na dimenze přítokového potrubí
 • Bez této specifi kace bude septik vyroben v základním provedení - k obetonování, celková výška septiku dle prospektu (Hc) dimenze vtokového potrubí 160 mm

Pískový filtr

V objednávce je nutno uvést:

 • Velikost pískového filtru
 • V případě jiného uložení než jsou prospektové rozměry doplnit objednávku textem
 • Výška komínků ode dna filtru [mm]
 • Výška rozdělovací šachty ode dna filtru [mm]

Dodávka čistírny typu SP+PF-E

Dodávka obsahuje celoplastový septik, vodotěsnou nádobu filtru, zákrytovou geotextilii nebo fólii, drenážní potrubí, odvětrávací komínky, rozdělovací šachtu (u všech velikostí) a slučovací šachtu (velikost pro 30, 40, 50, EO).Dodávána není štěrkodrť a filtrační písek – toto je dodávkou objednatele nebo stavební firmy.

Obsluha

Výrobce doporučuje alespoň 1x ročně provést vizuální kontrolu hladiny v septiku a odstranit plovoucí nečistoty. Jakmile výška kalů dosáhne 1/3 užitné výšky septiku, odsaje se kal pomocí autocisterny nebo jiným vhodným způsobem. V případě přítomnosti spodní vody nesmí její hladina při odčerpávání septiku být výše než 1 m nade dnem septiku (podrobněji viz. Postup osazení celoplastových septiků do terénu). U pískových filtrů je třeba 1x ročně kontrola rozdělovací šachty. Při všech manipulacích je nutno dodržovat zvýšené požadavky na hygienu a používat ochranné pomůcky.

Další dokumentace

 • Technicko dodací podmínky (TDP) pro čistící soustavu septik + pískový filtr (SP + PF-E)
 • Postup osazení septiku do terénu podle objednaného provedení
 • Postup osazení pískového filtru do terénu podle objednaného provedení

Certifikát

Na celoplastový septik řady SP vydal Strojírenský a zkušební ústav Brno Certifikát a Stavební technické osvědčení.