KONTIFLUX

Slouží k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 - 950 kg/m3. KONTIFLUX je určen převážně pro čištění průmyslových vod. Princip odlučovače KONTIFLUX zaručí oddělení lehkých kapalin od vody na čistě fyzikálním principu bez pohyblivých částí. Odloučené lehké kapaliny odtékají samovolně z odlučovače do zásobní nádrže bez nutnosti jejich vybírání či sbírání. Je vhodný k osazení všude tam kde je stálý, třeba přerušovaný, ale ne kolísavý průtok. Není vhodný pro čištění srážkových vod.

Odlučovače jsou konstruovány v souladu s ČSN EN 858 - 1(2).

Obecné informace

 • kontinuální odlučovač ropných látek KONTIFLUX spojuje výhody klasického lapolu s odstraněním nevýhody znečištění odloučeného oleje vodou
 • oddělí ropné látky od vody
 • odvede ropné látky do zásobní nádrže.

Provedení

Provedení G

pracuje s účinností cca 97 %, hodnota výstupní koncentrace závisí na velikosti vstupní koncentrace

Provedení K

při vstupní koncentraci ropných látek do 2000 mg/l je výstupní koncentrace 5 mg/l, při vyšší vstupní koncentraci je nutno předřadit gravitační odlučovač G

 • při vysokých požadavcích na výstupní koncentrace je možno doplnit odlučovač K sorpčním stupněm.
 • se zásobní nádrží na odloučený ropný produkt
 • bez zásobní nádrže
 • Vyrábí se ve velikostech: 1, 2, 3, 5, 7, 10

Výhody

 • Snižuje obsluhovost na minimum (stačí pouze kontrola množství odloučených ropných látek v zásobní nádrži).
 • Odloučený produkt není znečištěn vodou, což snižuje provozní náklady na jeho likvidaci resp. regeneraci.
 • Nehrozí nebezpečí přeplnění odlučovače ropnými látkami a jejich následný únik pod nornou stěnou.

Oblast použití

 • Nepravidelný přítok odpadních vod s vysokým obsahem znečištění.
 • Stálý průtok s nižším i vyšším obsahem znečištění
 • Při požadavcích na vysokou čistotu odloučeného produktu (z důvodu likvidace nebo vracení odloučeného produktu zpět do procesu).

Příklady použití

 • Sanace podzemních vod (v kombinaci s dalšími stupni)
 • Technologické provozy
 • Mycí linky
 • Čerpací stanice
 • Autoparky

Popis funkce

Proces oddělení ropných látek od vody je založen na čistě fyzikálním principu, bez použití pohyblivých částí.

sch konti obr1sch konti obr2

obrázek 1                                                           obrázek 2

Voda přivedená do odlučovače (Obrázek 1) protéká pod odtokovým zvonem a zbavena ropných látek pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Odloučené ropné látky vytvářejí na hladině plovoucí vrstvu, druhá část se shromažďuje pod odtokovým zvonem.

Po dosažení určité tloušťky se ropné látky dostávají pod odtokový zvon a jsou vytlačovány trubkou do zásobní nádrže na ropné látky. Při přerušení přítoku do odlučovače (Obrázek 2) klesne hladina na úroveň pomocného odtokového otvoru. Plovoucí vrstva ropných látek se rozprostře po celé ploše odlučovače, po obnovení přítoku hladina opět stoupne a část odloučených ropných látek se dostane pod odtokový zvon a je vytlačena do zásobní nádrže.

Určení velikosti odlučovače

V=(Qs+2Qt)*f vzorec pro výpočet velikosti odlučovače
V velikost odlučovače
Qs množství srážkových vod (l/s)
  (přesný výpočet viz ČSN 75 6101) Qs = F * 0,013 (l/s) F = velikost plochy odkanalizované (m2)
Qt množství technologických vod (l/s)
  výtokový ventil 1/2" - 0,5 l/s 3/4" - 1,0 l/s 1" - 1,7 l/s automat. mycí zařízení - 2 l/s vysokotlaký mycí agregát - WAP 2 l/s
f faktor měrné hmotnosti oleje
  f =1 g = do 0,85 g/cm3 f =2 g = 0,85 – 0,9 g/cm3 f =3 g = 0,9 – 0,95 g/cm3

Technická data

sch konti obr3

Obrázek 3

Označení Velikost L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] b1 [mm] b2 [mm] b3 [mm] b4 [mm] h [mm] h1 [mm] h2 [mm] c [mm] DN [mm] [kg]
K1, G1 1 1015 1180 1315 500 635 - - 1015 835 635 735 110 85
G2, K2 2 1015 1180 1315 800 935 - - 1015 835 635 735 110 110
G3, K3 3 1215 1430 1565 800 935 - - 1015 785 635 735 160 130
G5, K5 5 1465 1680 1815 1000 1135 - - 1265 1035 820 985 160 180
G7, K7 7 1465 1680 1815 1000 1135 - - 1615 1385 1135 1335 160 205
G10, K10 10 1965 2180 2315 1000 1135 - - 1615 1385 1135 1335 160 235
G1-ZN, K1-ZN 1 1015 1180 1315 500 - 900 1035 1015 835 635 735 110 145
G2-ZN, K2-ZN 2 1015 1180 1315 800 - 1200 1335 1015 835 635 735 110 170
G3-ZN, K3-ZN 3 1215 1430 1565 800 - 1200 1335 1015 785 635 735 160 215
G5-ZN, K5-ZN 5 1465 1680 1815 1000 - 1400 1535 1265 1035 820 985 160 275
G7-ZN, K7-ZN 7 1465 1680 1815 1000 - 1400 1535 1615 1385 1135 1335 160 320
G10-ZN, K10-ZN 10 1965 2180 2315 1000 - 1400 1535 1615 1385 1135 1335 160 370

Pro určení typu odlučovače

Nutno znát tyto údaje:

 • zda odpadní vody odtékající z Vašeho provozu obsahují látky těžší než voda (písek, kaly a jiné nerozpuštěné látky)
 • vstupní koncentraci uhlovodíků v odpadní vodě, nebo předpokládané množství látek, které mohou odpadní vody obsahovat
 • kam budete odpadní vody vypouštět, zda do kanalizace nebo do vodoteče, případně vodnost tohoto toku
 • požadovanou koncentraci na výstupu
 • koncentrace se udává zpravidla jako N.E.L. (nepolární extrahovatelné látky) a je dána: 
  • nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb.
  • kanalizačním řádem příslušného správce kanalizace. Odborem životního prostředí pověřené obce.

Na přání zákazníka

V základním provedení dodává výrobce odlučovač jako samonosnou nádržz materiálu PP pro maximální teploty 50oC. Podle požadavků zákazníka výrobce dodá:

 • odlučovač z jiného materiálu
 • odlučovač pro vyšší teploty
 • odlučovač, který není rozměrově součástí typové řady
 • odlučovač pro vyšší průtoky
 • signalizaci naplnění zásobní nádrže
 • upraví přítokové a odtokové potrubí– změna umístění, průměru, osazení přírubami aj.
 • doplní odlučovač vypouštěcími kohouty
 • doplní odlučovač sorpčním stupněm

Provozně manipulační podklady

Všeobecně

Záruční doba na odlučovače je 24 měsíců od uvedení do provozu, maximálně 28 měsíců od dodání. Součástí každé nádrže je protokol o nepropustnosti, který je dodáván společně s výrobkem

Doprava a skladování

Odlučovač musí být během přepravy zajištěn proti poškození, zejména proti prudkým nárazům a pohybům. Manipulaci s odlučovačem, který je vyroben z PP desek při teplotách nižších, než je 5° C, je nutno provádět se zvýšenou opatrností (křehkost materiálu vlivem nízké teploty). Odlučovač musí být skladován pod přístřeškem, aby nebyl trvale vystaven slunečnímu záření a na rovné pevné ploše, aby nedošlo k deformaci.

Instalace a připojení odlučovače

Odlučovače jsou konstruovány jako samonosné a nepotřebují dodatečné obetonování nebo obezdění. Nádrže se osadí na rovnou betonovou desku (nezaměnit přítok a odtok). Je-li v sestavě více nádrží, propojí se nejdříve mezi sebou. Dále se nádrže připojí na přívodní a odtokové potrubí.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu je nutno vnitřek odlučovače vyčistit od případných stavebních nečistot a naplnit čistou vodou až po odtokové potrubí. Tím je odlučovač připraven k provozu a může být do něj přivedena znečištěná voda.

Provoz a údržba

Základním předpokladem spolehlivého provozu je pravidelná kontrola a čištění odlučovače. Je-li před odlučovačem zařazena odkalovací nádrž, vyprazdňuje se (např. odsátím) po zaplnění 1/3 objemu. Není-li zásobní nádrž na odloučený produkt vybavena signalizací, je nutno její obsah pravidelně kontrolovat. Výrobce doporučuje nejméně 1x za 1/2 roku odlučovač vyprázdnit a vyčistit. U odlučovače řady -K- se navíc vyčistí koalescenční vložka proudem tlakové vody. Před znovuuvedením do provozu je nutno odlučovač naplnit čistou vodou.

Odlučovače ropných látek jsou schválené SZÚ Brno, mají certifikát č. B-30-01181/00 a stevebně technické osvědčení č. 30-0517-0255/00