EKONOIL UK-S

Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny k čištění srážkových a technologických vod z komunikací, parkovišť, objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami. Slouží k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 - 950 kg/m3 s koncentrací na výstupu ≤ 0,1 - 2,5 mg/lC10-C40 (dříve N.E.L.) do 0,2 - 3 mg/l. Jsou to vodotěsné plastové nádrže, které se skládají ze tří částí: odkalovací, koalescenční a sorpční. Mají Certifikát CE.

Obecné informace

 • Koalescenční odlučovače ropných látek se sorpčním stupněm dle ČSN 858-1(2)
 • Splňují požadavky Nařízení vlády č.229/2007 Sb.,kterým se mění n.v.č. 61/2003 Sb.
 • Slouží k zachycení neemulgovaných ropných látek o měrné hmotnosti 600 – 950kg/m3
 • Používají se pro odpadní vody znečištěné ropnými látkami – ty se odloučí v odlučovací části a nerozpuštěnými látkami (písek, kaly) - ty se usadí v odkalovací části. V sorpčním stupni dochází na vláknitém matiriálu z modifikovaného polypropylenu k adsorpci zbylých ropných látek.
 • Výstupní koncentrace ropných látek   C10-C40 0,1 - 2,5 mg/l (dříve N.E.L.) 0,2-3 mg/l.
 • Odlučovače UK-S 3 až UK-S 10 jsou jednonádržové
 • Odlučovače UK-S 15–UK-S 250 se skládají z odlučovače UK doplněného o sorpční stupeň
 • Materiál integrovaný polypropylen nebo polyetylen
 • Určeny k obetonování nebo k obezdění

Dokumentace dodávaná s výrobkem

 • Technicko dodací podmínky (TDP)
 • Zásady pro osazování odlučovačů do terénu
 • Návod k obsluze - případně Provozní řád (PŘ)

Záruka

 • Na výrobek je stanovena záruka 24 měsíců.
 • Na nádrž je stanovena záruka 20 let..
 • Na odlučovače lehkých kapalin řady UK-S  vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín a.s. certifikát č.10 0083 T / ITC dle směrnice 89/106/EHS.

Legislativa

Koalescenční odlučovače ropných látek EKONOIL řady UK-S splňují požadavky ČSN EN 858 – 1, kap. 4 - odlučovače třídy I

 Stanovení velikosti odlučovače

Velikost odlučovače odpovídá hodnotě maximálního průtoku odlučovačem v l/s. Při přesném výpočtu velikosti maximálního průtoku se vychází z ČSN EN 858 –2 čl.4.3

Jmenovitá velikost odlučovače NS

NS = ( Qr+fx * Qs)* fd

NS je jmenovitá velikost odlučovače

Qr maximální odtok dešťových vod v l/s

Qs maximální odtok odpadních vod v l/s

fd součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu

fx přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku

Základní parametry

ekonoil kpos1

schéma: odlučovače UKS 3 a UKS 10

ekonoil kpos2
schéma: odlučovače UKS 15 - UKS 250

Označení Max. průtok [l/s] Odvod. plocha* [m2] Lo [mm] Ls [mm] Lc [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] d [mm] Hm. [kg]**
UK-S 3 3 100 - 300 - - 2300 600 1000 790 - 500 160 125
UK-S 6 6 300 - 600 - - 2700 800 1000 790 - 500 160 190
UK-S 10 10 600 - 1000 - - 2700 1000 1200 990 - 600 160 220
UK-S 15 15 1000 - 1500 2300 1300 3800 1000 1600 1350 1300 850 200 230+150
UK-S 20 20 1500 - 2000 2500 1500 4200 1200 1600 1350 1300 850 200 240+220
UK-S 30 30 2000 - 3100 3000 1500 4700 1500 2000 1600 1550 1150 315 395+360
UK-S 50 50 3100 - 5100 3660 1500 5400 2000 2100 1650 1600 1150 315 740+480
UK-S 75 75 5100 - 7700 4160 1500 5900 2500 2100 1650 1600 1150 315 1060+610
UK-S 100 100 7700 - 10000 4160 2160 6600 2500 3100 2550 2500 1850 400 1450+750
UK-S 150 150 10000 - 15000 5160 3160 8600 2500 3100 2550 2500 1850 400 1650+900
UK-S 200 200 15000 - 20000 6160 3660 10 200 2500 3100 2550 2500 1850 400 1820+1100
UK-S 250 250 20000 - 25000 7160 4160 11 600 3000 3100 2450 2400 1750 500 2020+1100

 

Vysvětlivky

Rozměr B - šířka odlučovače
* - pro výpočet odvodněné plochy se použily následující koeficienty dle ČSN 75 6101
** - první číslo udává váhu odlučovače UK a druhé váhu sorpčního stupně
j - součinitel odtoku => 0,8
qs - intenzita 15 minutového deště s periodicitou 1=> 122 l/h