Vícestupňová ČOV septik+pískový filtr od 20 do 50 EO

Čistírna odpadních vod pro menší zdroje znečištění od 20 do 50 EO (horské chaty, penziony). Hodí se i pro nepravidelně obývané objekty. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového panelového septiku obdéníkového půdorysu a ze zemního filtru (jednoho či dvou).

Oblast použití

Čistírna typu S+PF je klasický dlouhodobě ověřený způsob čištění odpadních vod. Je vhodný pro menší zdroje znečištění (obytné domy, penziony) nebo zdroje sezónně a nepravidelně obývané (rekreační objekty, kde je aktivační čistírna nevhodná). Proti aktivačním čistírnám vyžadují minimální nároky na obsluhu a ke svému chodu nepotřebují zdroj elektrické energie.

Popis čistícího procesu

Znečištěná odpadní voda přitéká odpadním potrubím do septiku (první čistící stupeň). Septik je rozdělen přepážkami na tři komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Zde dochází k oddělení plovoucích a sedimentujících částic. Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Účinnost čištění se pohybuje v rozmezí 30 – 50%. Za septik je zařazen pískový filtr jako druhý stupeň čištění. Odpadní voda ze septiku přitéká do drenážní trubky a prosakuje vrstvami pískové filtrační náplně, na které dochází k procesu dočištění. Vyčištěná voda je u dna filtru odváděna do dolní drenážní trubky do odtoku z pískového filtru. Odtok z filtru může být zaústěn do vodoteče, vsakovací studny nebo drenážního potrubí. Účinnost obou stupňů se pohybuje v rozmezí 90 – 95%.

Popis výrobku

Septik

Celoplastový septik je vyroben ze svařovaného polypropylenu. Septik je přepážkami rozdělen na tři komory. Dimenzi přítoku a odtoku je možno uspořádat dle přání zákazníka. Pro zjednodušení manipulace je septik opatřen závěsnými oky. Vstupní otvor umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu pomocí autocisterny.

Pískový filtr

Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží, odvětrávacích potrubí, zákrytové textilie, rozdělovací šachty, spojovací šachty (toto je dodávkou výrobce) + filtrační náplně (štěrk a písek).

cov-sp-pf-e

typová řada

Typové označení Slučovací šachta Počet osob Množství odpadních vod m3/den
SP20 + PF-E20 - do 20 3
SP25 + PF-E25 - do 25 3,75
SP30 + 2x PF-E15 1 do 30 4,5
SP40 + 2x PF-E20 1 do 40 6
SP50 + 2x PF-E25 1 do 50 7,5

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l Maximální hodnoty
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota
- - "r" "p" "m"
BSK5 15 25 40 80
CHSK(Cr) 60 80 150 220
NL 20 30 50 80

Uspořádání jednotlivých velikostí

cov-sp-pf-e-provedeni

Rozměry septiků řady SP

Celoplastový septik řady SP je navržen dle ČSN EN 12566-3-A2 a slouží jako první stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen před pískový filtr.

Hlavní rozměry

cov-sp-pf-e-rozmery
  SP-20 SP-25 SP-30 SP-40 SP-50
Počet osob do 20 do 25 do 30 do 40 do 50
Užitečný objem [m3] 14,2 16,2 20,6 25,3 31,6
L [mm] 3660 4160 4160 4160 5160
B [mm] 2000 2000 2500 2500 2500
H [mm] 2600 2600 2600 3100 3100
Hc [mm] 2900 2900 2900 3400 3400
H1 [mm] 2330 2300 2300 2830 2830
H2 [mm] 2280 2280 2280 2780 2780
d1 [mm] 160 160 160 160 160
d2 [mm] 160 160 2x160 2x160 2x160
c [mm] - - 1100 1100 1100
Hmotnost [kg] 900 1000 1150 1300 1500

Provedení septiku

Septik se vyrábí v provedeních k obetonování a v provedení pro spodní vodu. Septiky ve velikostech 20-25 mají jednu odtokovou trubku v podélné ose septiku. Velikosti 30-50 mají dvě odtokové trubky (viz. Půdorys obrázku).

Rozměry pískových filtrů řady PF-E

Plastový zemní pískový filtr řady PF-E je navržen dle ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tříkomorový septik nebo jiný druh čištění. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží šachet a fi ltračních náplní.

cov-sp-pf-e-rozmery-2
Užitečný objem [m3] PF-E15 PF-E20 PF-E25
Počet osob 15 20 25
L [mm] 7500 8000 10000
B [mm] 2500 3000 3000
H [mm] 900 900 900
Hc [mm] 2300 2300 2300
H1 [mm] 900 900 900
H2 [mm] 28 28 28
Hs1 [mm] 1800 1800 1800
d1 [mm] 160 160 160
d2 [mm] 110 110 110
Plocha filtru [m2] 18,75 24 30
Štěrk [m3] 6,3 8,1 10,1
Hmotnost [kg] 338 358 490

 

Osazení do terénu

Stavební osazení septiku a pískového filtru je závislé na konkrétním provedení. Je podrobně zpracováno v těchto materiálech:

 • Postup osazení celoplastových septiků do terénu
 • Postup osazení pískových filtrů do terénu

 

Objednávání

Septik

V objednávce je nutno uvést:

 • Velikost celoplastového septiku
 • Provedení septiku (k obetonování nebo pro spodní vodu)
 • Celkovou výšku septiku Hc (při požadavku na hlubší uložení se zachovává výška nádrže septiku H a mění se výška vstupních komínků)
 • Případnou hloubku hladiny spodní vody
 • Zvláštní požadavky na dimenze přítokového potrubí
 • Bez této specifi kace bude septik vyroben v základním provedení - k obetonování, celková výška septiku dle prospektu (Hc) dimenze vtokového potrubí 160 mm

 

Pískový filtr

V objednávce je nutno uvést:

 • Velikost pískového filtru
 • V případě jiného uložení než jsou prospektové rozměry doplnit objednávku textem
 • Výška komínků ode dna filtru [mm]
 • Výška rozdělovací šachty ode dna filtru [mm]

 

Dodávka čistírny typu SP+PF-E

Dodávka obsahuje celoplastový septik, vodotěsnou nádobu filtru, zákrytovou geotextilii nebo fólii, drenážní potrubí, odvětrávací komínky, rozdělovací šachtu (u všech velikostí) a slučovací šachtu (velikost pro 30, 40, 50, EO). Dodávána není štěrkodrť a filtrační písek – toto je dodávkou objednatele nebo stavební firmy.

Obsluha

Výrobce doporučuje alespoň 1x ročně provést vizuální kontrolu hladiny v septiku a odstranit plovoucí nečistoty. Jakmile výška kalů dosáhne 1/3 užitné výšky septiku, odsaje se kal pomocí autocisterny nebo jiným vhodným způsobem. V případě přítomnosti spodní vody nesmí její hladina při odčerpávání septiku být výše než 1 m nade dnem septiku (podrobněji viz. Postup osazení celoplastových septiků do terénu). U pískových filtrů je třeba 1x ročně kontrola rozdělovací šachty. Při všech manipulacích je nutno dodržovat zvýšené požadavky na hygienu a používat ochranné pomůcky.

Další dokumentace

 • Technicko dodací podmínky (TDP) pro čistící soustavu septik + pískový filtr (SP+PF-E)
 • Postup osazení septiku do terénu podle objednaného provedení
 • Postup osazení pískového filtru do terénu podle objednaného provedení

 

certifikát

Na celoplastový septik řady SP vydal Strojírenský a zkušební ústav Brno Certifikát a Stavební technické osvědčení.