Předpisy a postup schvalování

Předpisy a postup při schvalování domovních ČOV

1) VYPOUŠTĚNÍ DO VOD POVRCHOVÝCH (do vodoteče) 
      - vypouštění do potoků, řek, rybníků

Povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod se vydává na 10 let (potom je nutné žádat o prodloužení). Součástí povolení jsou parametry pro vypouštěné vody. Ty stanovuje NV 401/2015 Sb. a jsou nepřekročitelné.

 

Emisní standardy pro odpadní vody:

 

CHSKcr

BSK5

N-NH4

NL

Pcelk

I. třída

170 mg/l

50 mg/l

-

60 mg/l

-

II. třída

160 mg/l

45 mg/l

25 mg/l

60 mg/l

-

III. třída

160 mg/l

45 mg/l

20 mg/l

40 mg/l

10 mg/l

 

2) VYPOUŠTĚNÍ DO VOD PODZEMNÍCH (do půdních vrstev)

     -vypouštění do "vsaku"

Povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod se vydává na 10 let (potom je nutné žádat o prodloužení). Součástí povolení jsou parametry pro vypouštěné vody. Ty stanovuje NV 416/2010 Sb.a jsou nepřekročitelné.

Odkaz: Nařízení vlády 416/2010 Sb.

Emisní standardy pro odpadní vody:

CHSKcr

BSK5

N-NH4

NL

Pcelk

150 mg/l 40 mg/l 20 mg/l

40 mg/l

10 mg/l

  

ČOV – postup od výběru až po provozování

 1) Výběr domovní čistírny (ČOV)

Pro eliminování problémů s vyřizováním povolení je vhodné vybrat čistírnu od renomovaného výrobce, která má platný CE certifikát. Požadujte rovněž zajištění servisu i po době záruky. Nenechte se nalákat nejnižší cenou - zpravidla za ní dostanete nejnižší kvalitu výrobku i servisu. Výběr vhodné čistírny odpadních vod doporučujeme provést ve spolupráci s projektantem, případně oslovit místní stavební úřad či odbor životního prostředí.

Existují dvě základní technologie čištění odpadních vod. První z nich - aktivační biologická čistička odpadních vod, pracuje na principu jemnobublinného provzdušňování aktivovaného kalu. Jedná se o vodotěsnou nádrž vybavenou technologií (dmychadlo, čerpadlo, provzdušňovací zařízení), která se osazuje do terénu. Příkladem takové moderní čistírny je typ EKONA řady D5 -D35 s certifikátem CE. Vyčištěnou vodu je možné odvést do vodoteče (potok, řeka), případně –pokud není vodoteč k dispozici – tuto vodu zasakovat vhodným způsobem. Účinnost čištění se pohybuje v praxi mezi 90 – 95%.

Druhý možný způsob čištění je vícestupňová čistička odpadních vod typu Septik + Zemní filtr. Ta se skládá z tří- nebo čtyřkomorového septiku (vodotěsná nádrž s přepážkami) a z dočišťovacího stupně – například pískového filtru (zpravidla plastová nepropustná vana s nátokovou a odtokovou drenáží, vyplněná praným pískem – ten funguje jako nosič biomasy). V praxi dosahuje účinnosti kolem 90%. Výrazně účinnější je zemní filtr EKO-CINIS®, který splní i podmínky pro vypouštění "do vsaku" .

2) Výběr projektanta a vypracování projektové dokumentace

Nezbytnbou podmínkou pro předložení žádosti o povolení k vypouštění nebo ohlášce dle §15a je správně vypracovaná projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný projektant (VHS, TZB, ZTI). Podle zadání projektant obstará i související povolení a dokumenty a zařídí projednání na příslušných úřadech. renomovaný výrobce ČOV většinou nabídne několik kontaktů na spolehlivé projektanty, případně nabídne dodávku "na klíč" - od zpracování projektu až po dodávku a montáž ČOV.

3) Vydání povolení k vypouštění (povolení ke stavbě čistírny)

Stavba domovní ČOV se povoluje dvěma způsoby:

A)  Kompletním vodoprávním řízením: To je vydáváno na časově omezenou dobu, obvykle na 10 let. V tomto povolení je uživateli uložena povinnost předkládat výsledky rozborů odpadních vod z ČOV. Četnost je určena vodoprávním úřadem v souladu s platnou legislativou. Vodoprávní řízení vede Vodoprávní úřad příslušného odboru životního prostředí.

B) Ohlášením dle § 15a je možné schválit čistírny odpadních vod, které mají platný a odpovídající CE certifikát. Při ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb. Výhodou povolení v tomto režimu je, že je vydáváno na dobu časově neomezenou a uživatel není nucen deklarovat rozbory odpadních vod na odtoku. je však povinen 1 x za dva roky nechat provést technickou revizi osobou pověřenou MŽP. Ohláškové řízení vyřizuje Vodoprávní úřad příslušného odboru životního prostředí. Jestliže vodoprávní úřad s provedením domovní ČOV souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami, tedy vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. 

4) Objednávka čistírny

Při objednávce ČOV vycházejte z doporučení projektanta a vybírejte výrobek technologicky shodný s ČOV, která je navržena v projektu a schválena vodoprávním úřadem. Vybranému výrobci sdělte zejména způsob osazení nádrže ČOV (obsypání, obetonování, příp. spodní voda), pravidelnost nátoku odpadních vod, způsob odvádění vyčištěné vody, hloubku uložení nátokové kanalizace a její dimenzi, umístění na pozemku a zejména požadovaný termín výroby. Ideální je navštívit výrobce s projektovou dokumentací a specifikaci ČOV pro objednávku domluvit s odborným pracovníkem výrobce.

5) Stavební osazení čistírny

Stavební připravenost a osazení nádrže ČOV do terénu se provádí v souladu s projektovou dokumentací. Renomované firmy poskytnou i vlastní podrobnou dokumentaci k osazení ČOV, případně i doporučí spolupracující odbornou stavební firmu. V každém případě je nutné postup osazení důsledně kontrolovat - předejde se tak pozdějším možným komplikacím.

6) Montáž technologie a přezkoušení funkce, zprovoznění ČOV

V okamžiku, kdy stavebník chce začít ČOV používat, objedná u výrobce montáž technologie ČOV, případně i elektromontáž (to ovšem platí pouze pro aktivační typ čistíren, vícestupňové ČOV typu septik + zemní filtr jsou připravené k použití prakticky ihned po stavebním osazení a kolaudaci). Pokud byla dobře provedena stavební připravenot i osazení ČOV, tak tato montáž obvykle nepřesáhne dvě hodiny - včetně praktického poučení obsluhy, jak s ČOV zacházet a jak ji obsluhovat. Poté by se měla včistá voda v čistírně alespoň 24 hodin provzdušňovat a následně ji lze naočkovat aktivovaným kalem. Tím je čistírna připravena k provozu.

7) Provozování čistírny a servis

Pro provozování ČOV je nutné znát Provozní řád čistírny a držet se doporučení, která uživateli ukládá. U vícestupňových ČOV typu S+PF je provoz i údržba jednoduchá: nevypouštět látky, které do ČOV nepatří (chemikálie, tuky, hygienické vložky atp.) a jednou ročně nechat vyčerpat část kalu ze septiku. U aktivačních ČOV mějme na paměti, že se jedná o strojní zařízení, které bude pracovat tím lépe, čím pravidelnější péči mu majitel věnuje. O vypouštěných látkách platí totéž, co v předchozím případě. Navíc je třeba dbát na pravidelnou kontrolu dmychadla, aerátorů a na pravidelné odkalování. Před odjezdem na delší dovolenou (více než dva týdny) je nutné ČOV odstavit dle návodu a po příjezdu opět zprovoznit.

V případě, že jsou v povolení k vypouštění nařízeny odběry vzorků vyčištěné odpadní vody, je možné si toto objednat v rámci pravidelného servisu od výrobce, případně jeho distributora. Aktivační ČOV by měla být alespoň jednou ročně zkontrolována a seřízena odborným pracovníkem výrobce nebo jeho distributora.