Jak čistit odpadní vody

Každý z nás denně vyprodukuje přibližně 100-150 litrů splaškové vody. Je to především voda z WC, mytí a koupání, praní, úklidu domácnosti, umývání nádobí a vaření. Pokud žijeme v objektu, který je napojen na obecní kanalizaci, postará se o vyčištění této vody obecní čistírna odpadních vod. Zaplatíme obci stočné a věc je vyřešena. Ovšem v místech, kde není vybudována kanalizace, vyvstává tradiční problém: Kam s ní? Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení.

Z hlediska způsobu nakládání s odpadní vodou existují dvě základní možnosti:

  1. odpadní vodu jímat (a poté nechat vyvážet fekálním vozem)
  2. odpadní vodu čistit (a poté jí odvést do vodoteče nebo zasakovat – podle možností)

 

Pokud se rozhodneme pro první způsob, pro jímání odpadních vod slouží:

ŽUMPA (JÍMKA NA VYVÁŽENÍ)

Je to bezodtoková vodotěsná nádrž, která, na rozdíl od domovní čističky odpadních vod, splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Z jímky se pak odpadní voda fekálním vozem vyváží do nejbližší čistírny odpadních vod.

Jakou zvolit velikost? Při obsazenosti rodinného domu 4 obyvateli je nutné počítat s denní produkcí 0,4 – 0,7 m3 odpadních vod. Znamená to, že na měsíční interval vyvážení žumpy potřebujeme užitečný objem alespoň 12 m3. Takovou žumpu pořídíme (včetně stavebního osazení) přibližně za 60 – 100 000 Kč, ale záleží na materiálu a podmínkách osazení. Náklady na jedno vyvežení se v současnosti pohybují mezi 2 000 – 4 000 Kč.

Jedinou výhodou je při pořízení žumpy je jednoduchost schvalovacího procesu. Postačí stavební povolení od příslušného stavebního úřadu.

Nabízíme kvalitní plastové žumpy řady CZ a CZP v široké škále objemů a pro všechny možnosti stavebního osazení.

Pokud chceme odpadní vodu čistit, pak je třeba zajistit povolení na zařízení:

DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Když to zjednodušíme, existují dvě základní technologie čištění odpadních vod: První z nich reprezentuje aktivační domovní čistička odpadních vod, která pracuje na principu jemnobublinného provzdušňování aktivovaného kalu. Jedná se o vodotěsnou nádrž vybavenou technologií (dmychadlo, čerpadlo, provzdušňovací zařízení), která se osazuje do terénu.

ekona-d

1. Nádrž čistírny
2. Dmychadlo
3. Česlicová stěna separace

4. Čerpadlo odtoku
5. Provzdušňovací elementy
6. Plovákový spínač

Příkladem takové moderní čistírny je typ EKONA řady D s certifikátem CE.

Vyčištěnou vodu je možné odvést do vodoteče (potok, řeka), případně – pokud není vodoteč k dispozici – tuto vodu zasakovat vhodným způsobem. Nezbytnou podmínkou je v tom případě souhlasné stanovisko hydrogeologického posudku. Účinnost čištění aktivační čistírny je přímo závislá na několika faktorech: Především je to kvalita použitého výrobku, dále pravidelnost nátoku odpadních vod do čistírny, dodávka elektrického proudu bez výpadků a v neposlední řadě dobrá úroveň obsluhy. Pokud jsou uvedené podmínky dodrženy, účinnost čištění se pohybuje v praxi mezi 90 – 95%.

Druhý možný způsob čištění je vícestupňová čistička odpadních vod typu Septik + Zemní filtr.

septik-piskovy-filtr

Ta se skládá z tří- nebo čtyřkomorového septiku (vodotěsná nádrž s přepážkami) a z dočišťovacího stupně - zemního pískového filtru (zpravidla plastová nepropustná vana s nátokovou a odtokovou drenáží, vyplněná praným pískem – ten funguje jako nosič biomasy). Vana pískového filtru má nátok v horní části a odtok u dna nádrže. Díky tomu je písek ve filtru střídavě zaplavován a zavzdušňován, což způsobuje vlastní čistící efekt filtru. Osvědčeným typem je vícestupňová čistírna SK5 + PF-E5 určená pro rodinné domy nebo rodinné rekreační objekty.

Vyčištěná voda se odvádí stejným způsobem, jako u první technologie, tedy buď do vodoteče, nebo do zásaku. Podmínkou správné funkce této čistírny je pravidelné (zpravidla roční) odkalování septiku. Životnost náplně filtru je v takovém případě 12 až 15 let. Účinnost této čistírny není závislá na pravidelném nátoku ani na elektrické energii, její provoz je prakticky bezobslužný. V praxi dosahuje účinnosti kolem 90%. V případě odvodu vyčištěné vody do vod podzemních (do "zásaku") se může stát, že vodoprávní úřad nebude chtít schválit sestavu septik - pískový filtr s odvoláním na Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., které nově stanovuje požadavek odbourávat znečištění v ukazatelích N-NH4+ a Pcelk, kde tato sestava negarantuje požadované hodnoty. Řešením je nová vícestupňová čistírna, kterou vyvinula naše firma ve spolupráci z firmou CINIS z Údlic u Chomutova. Novým stupněm čistírny septik + filtr je zemní filtr PF-C EKO-CINIS®, který nahrazuje pískový filtr. Filtr řady PF-C EKO-CINIS® odpovídající velikosti zařazený za (dostatečně dimenzovaný) tříkomorový septik s velkou rezervou splňuje požadavky NV č. 57/2016 Sb. na čistotu vypouštěných vod „do vsaku“. I tento nový typ filtru může pracovat v režimu nepravidelného nátoku (víkendové nebo sezónní špičky), rovněž nepotřebuje k provozu elektrickou energii.

ZÁVĚREM

Na trhu lze najít celou řadu zařízení, která nesou název domovní čistírna odpadních vod. Laik se těžko může vyznat v rozdílech mezi nimi a posoudit jejich vhodnost pro svoji konkrétní situaci. Někdy jsou nabízeny výrobky za velmi atraktivní ceny, jejich užitná hodnota ovšem bývá nízká. Proto je vhodné již v přípravné fázi kontaktovat odborného projektanta, který posoudí, jaký způsob čištění se pro danou situaci hodí a který typ čistírny vybrat. Na stavbu čističky poté zpracuje projektovou dokumentaci a pomůže vyřídit povolení ke stavbě, a zároveň i k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Obě povolení vydává vodoprávní úřad. Pro bezproblémové vyřízení povolení na úřadech je vhodné vybrat takovou domovní ČOV, ke které byl vystaven certifikát CE. Je dobré, pokud je výrobce odborně zdatnou firmou s prokazatelnou historií a věrohodnými referencemi.