Domovní čistírna (domácí čistička) odpadních vod ČOV D5 - D35

zaústění do vodoteče

Domovní čistírny odpadních vod řady D5 – D35 slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 35 obyvatel (rodinné domy, firmy, obytné domy, rekreační objekty...). Jedná se o moderní aktivační čističky odpadních vod s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností. Nádrž ČOV tvoří válcová nádrž z polypropylenu. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

Proč si pořídit naší ČOV

 • vysoká kvalita
 • záruka 20 let
 • skvělý poměr cena / výkon
 • garantovaný odborný servis
 • zkušenost, odbornost, erudice českého výrobce

Popis a funkce domovní čističky D5 - D35

cov-d5-d35

1. Nádrž čistírny
2. Dmychadlo
3. Česlicová stěna separace

4. Čerpadlo odtoku
5. Provzdušňovací elementy
6. Plovákový spínač

Domovní čistírna odpadních vod řady D slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých individuálních zdrojů znečištění.  Naše čistička se vyznačuje  velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.                                                                                                                                                                                                                                             Jedná se o aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu odpadních vod  tvoří kruhová nádrž vyrobená z polypropylenu, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaných chodem.

Provedení

D5 - pro 2 - 6 ekvivalentních obyvatel
D10 - pro 6 - 12 ekvivalentních obyvatel
D16 - pro 13 - 18 ekvivalentních obyvatel
D20 - pro 17 - 24 ekvivalentních obyvatel
D25 - pro 20 - 32 ekvivalentních obyvatel
D35 - pro 27 - 40 ekvivalentních obyvatel

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota
- - „r“
BSK5 10 15
CHSK(Cr) 40 80
NL 15 25

Hlavní rozměry

Typ D [mm]    H [mm]   H1 [mm]  H2 [mm] d [mm]   Spotřeba * [kWh] Hmotnost [kg]
D5    1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10      1400 2750 2050 2000 160 540 150
D16 1750 2750 2050 2000 160 670 190
D20 1900 2870 2165 2115 160 700 250
D25 2240 2870 2165 2115 160 850 270
D35 2500 2900 2200 2150 160 1050 320
* Roční spotřeba el. energie při optimálním provozu, spotřeba závisí na zatížení čistírnycov-d5-d35-rozmery

 

Základní uspořádání

 • Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace.
 • Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.
 • V základním provedení je dmychadlo umístěno uvnitř čistírny. Umístění dmychadla mimo čistírnu je nutné použít u čistíren, které mají odtok v menší hloubce než přítok (v případě poruchy čerpadla by došlo k zatopení dmychadla) a u čistíren, u kterých je nebezpečí zpětného vzdutí vodoteče.
 • Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.
 • Elektro rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř, nebo vně budovy.

Další dokumentace dodávaná s čistírnou

 • Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní smlouvy.
 • Stavební připravenost – obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.
 • Postup osazení čistíren – popisuje postup osazení čístíren pro různé druhy základových podmínek.
 • Provozní řád (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistíren.
 • Platný Certifikát ČOV

Zajisťujeme

 • výrobu čistírny podle přání zákazníka
 • dopravu čistírny
 • montáž technologie a montáž elektro, oživení čistírny
 • záruční servis
 • pozáruční servis
 • vestavbu technologie do stávající jímky, septiku

Záruka

Na nádrž ČOV poskytujeme záruku 20 let ode dne prodeje.  Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu. Na čistírny odpadních vod řady D vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín Certifikát  a Stavební technické osvědčení dle směrnice 89/106/EHS.