Malá čistírna odpadních vod ČOV D5 VS - D35 VS

zaústění "do vsaku"

Domovní čistírny odpadních vod řady D-VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Čistírny řady D-VS nabízíme v provedení

D5 VS pro 2 - 6 ekvivalentních obyvatel
D10 VS pro 6 -12 ekvivalentních obyvatel
D16 VS pro 13 -18 ekvivalentních obyvatel
D20 VS pro 17 -22 ekvivalentních obyvatel
D25 VS pro 22 -28 ekvivalentních obyvatel
D35 VS pro 25 -40 ekvivalentních obyvatel

Popis a funkce čističky

Jedná se o aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod, které jsou dopněny zařízením na dávkování síranu železitého (slouží ke srážení fosforu). Čistírnu tvoří kruhová nádrž z polypropylenu, která je obvykle umístěna pod úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

 

COV-VS-540

COV-VS-popis540

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota Účinnost v % cca
BSK5 10 20 98%
CHSK(Cr) 50 100 95%
NL 15 25 95%
N-NH4+ 8 15 85%
Pcelk 3 5 90%

Tyto hodnoty mohou být překročeny v případě nepravidelného nátoku, nedodržením provozního řádu, případně při výpadku elektrického proudu.

 Hlavní rozměry

cov-d5-d35-rozmery

Typ D [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] d [mm] Roční spotř. [kWh] Hmotnost [kg]
D5 VS 1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10 VS 1400 2750 2050 2000 160 540 150
D16 VS 1750 2750 2050 2000 160 670 190
D20 VS 1900 2870 2165 2115 160 700 250
D25 VS 2200 2870 2165 2115 160 850 280
D35 VS 2500 2900 2200 2150 200 1050 320
 
 

Základní uspořádání

 • Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace.
 • Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.
 • Dmychadlo je vždy umístěno mimo čistírnu.
 • Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní firmy doporučujeme vybavit ČOV výkonnějšim dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.
 • Elektrický rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Výhody čistíren řady D-VS

 • Vyhoví podmínkám Nařízení vlády ČR č. 416 - vyčištěná voda může být zasakována do vod podzemních.
 • Platný Certifikát.
 • Na nádrž čistírny poskytujeme záruku 20 let.
 • V období sucha může být hadice výtlaku čerpadla místo do odtoku zavedena do zásobní nádrže na užitkovou vodu.
 • Instalované čerpadlo umožní odkalení přebytečného kalu a jeho využití např. při kompostování.

Další dokumentace na vyžádání

 • Technicko dodací předpisy (TDP) - postihují celou problematiku od navrhování, projektování až po uzavření kupní smlouvy
 • Stavební připravenost - obsahují výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny
 • Stavební osazení čistíren - popisují postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek
 • Návrh Provozního řádu (PMŘ) - popisuje činnosti spojené s provozováním čistírny

Zajišťujeme

 • výrobu čistírny podle specifikace zákazníka
 • dopravu čistírny
 • montáž technologie a motáž elektro
 • oživení čistírny, doplňování síranu železitého
 • záruční i pozáruční servis
 • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky (septiku).