Zemní filtr EKO-CINIS PF-C®

Plastový zemní filtr EKO-CINIS® (PF-C)  slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, bývá zařazen za tříkomorový septik nebo jiný druh čištění. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soustavy septik + filtr EKO-CINIS® jsou zpravidla nižší než hodnoty odtoku z běžných čistíren odpadních vod, celková účinnost na odstranění organického znečištění dosahuje 90 – 99%. tyto vody je možné odvádět do vod podzemních (do vsaku).

Funkce a popis

Plastový zemní filtr EKO-CINIS® (PF-C) je navržen dle ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tříkomorový septik nebo jiný druh čištění. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Předčištěná voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče, zasakování nebo dešťové kanalizace. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soustavy septik + filtr EKO-CINIS® jsou zpravidla nižší než hodnoty odtoku z běžných čistíren odpadních vod, celková účinnost dosahuje 90 – 99%.

Osazení

Plastová nádoba zemního filtru je vodotěsná. Osazuje se na pískové lože nebo cementovou stabilizaci ve spádu 1% po směru toku. Vodotěsná nádoba filtru EKO-CINIS® je obezděna a zdivo je vyvedené nad úroveň terénu. Zakrytí je z odnímatelného záklopu, nebo se použije pevný záklop PZD se dvěma vstupy 60 x 60 cm. U filtrů EKO-CINIS® typu PF5 až PF20 se osazuje rozdělovací šachta. Rozdělovací šachta slouží ke stejnoměrnému rozdělení přitékající předčištěné odpadní vody do jednotlivých částí filtru EKO-CINIS®. Konce odtokového potrubí musí být odvětrány 500 mm nad úroveň filtru EKO-CINIS®. Za filtr EKO-CINIS® je možno osadit šachtu pro odběr vzorků.

Schéma soustavy  septik + filtr EKO-CINIS®

dcfd9 cinis

Použití

Filtr EKO-CINIS® a tříkomorový septik slouží jako soustava k čištění odpadních vod z malých individuálních zdrojů znečištění. Důležité je dodržovat doporučené velikosti septiku a filtru. Velikost filtru je závislá na počtu připojených obyvatel. U objektů s větším jídelním provozem je nutné zařadit na kuchyňské větvi kanalizace lapač tuků. Při řádném provozování nehrozí zacpání filtru. Filtr EKO-CINIS® nesmí být hydraulicky přetěžován.

Kvalita vody na odtoku

Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota Maximální hodnoty dle NV 416/2010 Sb.
BSK5 10 25 30 
CHSH(Cr) 40 80 130
NL 15 25 30
N-NH4+ 12 18 20
Pcelk 4 6 8

*) uvedeno dle NV 57/2016 Sb., pro NV 401/2015 Sb se použijí příznivější hodnoty pro provozovatele

Dodávka

Dodávka obsahuje vodotěsný plášť filtru, drenážní potrubí a odvětrávací komínky, u filtru EKO-CINIS® PF-C5 až 20 i rozdělovací šachtu. Dodávána je i filtrační náplň CINIS®.

Základní rozměry

Typové označení Počet obyv. (EO) Počet nádob Tvar Výška nádoby mm Výška náplně mm Délka  mm Šířka mm Průměr mm Plocha filtru m2 Náplň CINIS m3
PF-C2 2 (4) 1 válc 800 700     2340 4,00 2,80
PF-C5 5 (8) 2 válc 800 700     2340 8,00 5,60
PF-C8 8 (11) 1 hran 800 700 8000 2000   16,00 11,20
PF-C10 10 (14) 1 hran 800 700 10000 2500   20,00 14,00
PF-C 2 12 (18) 1 hran 800 700 8000 2500   24,00 16,80
PF-C15 15 (20) 1 hran 800 700 10000 2500   30,00 21,00
PF-C20 20 (25) 1 hran 800 700 13000 3000   39,00 27,30

Záruka

Záruční doba na nádrže je 10 let, na funkci filtru 24 měsíců od data prodeje.